Poslání spolku

Snažit se pomáhat dětem ve věku od 6 do 20 let ze sociálně znevýhodněného prostředí v rámci vzdělávacích a volnočasových aktivit v sociálně vyloučených lokalitách ve městě Brně.
Snažit se přispívat k tomu, aby tyto děti měly motivaci ke vzdělání, jelikož vzdělání je jedna z nejdůležitějších hodnot života. Věnovat se dětem i během povinné školní docházky, spolupracovat se základními školami, které děti ze sociálně znevýhodněného prostředí navštěvují, dalšími neziskovými organizacemi a veřejnými institucemi.

Cíl spolku

Cílem našeho spolku je především pracovat s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí, a to především v oblasti vzdělání a volnočasových aktivit, jako je doučování žáků základních škol, organizování letních táborů pro děti atd. Cílem spolku je nejen děti doučovat, ale pracovat s nimi a rozvíjet jejich dovednosti, a zejm. je motivovat ke vzdělávání se. I po skončení povinné školní docházky se dětem chceme věnovat a motivovat je ke studiu na středních školách, učilištích a vysokých školách. Věříme, že našeho snažení budou mít pozitivní dopad pro celou společnost.

Historie

Centrum společného zájmu z.s. je neziskovou organizací, která má svojí působnost v Jihomoravském kraji ve městě Brně. Naše organizace byla založená v červnu 2016. Svým vznikem reagovala na existující problémy děti a mládeže ve městě v Brně. Ideou naší organizace bylo především nabídnout dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí pravidelné bezplatné doučování. Naše organizace oslovila příspěvkovou organizaci Drom, romské středisko o poskytnutí vhodného prostoru, abychom tak mohli začít svoji činnost. Začátkem roku 2017 jsme spustili náš první projekt s názvem Společně to zvládneme. Projekt je zaměřen na pravidelné doučování děti a mládeže věkové kategorie 6 -15 let ze sociálně znevýhodněného prostředí ve městě Brně. V průběhu tříleté existence našeho spolku Centrum společného zájmu z.s. jsme na základě získaných zkušenosti postupně u dětí rozvíjeli jejích činnost a dovednosti, což se také ukázalo na jejich zlepšení prospěchu ve školách.
V roce 2017 byla naše organizace podpořena JMK z programu Podpora národnostních menšin 2017. Za poskytnuté peníze jsme dětem mohli zakoupit k zapůjčení pracovní pomůcky, jako jsou například: psací potřebí, papíry, sešity, výtvarné pomůcky, matematické tabulky atd. Kromě toho nám nadace Výbor dobré vůle Olgy Havlové poskytl nadační příspěvek na nákup učebních pomůcek.

Projekty v roce 2019

Projekt spolu to zvládnem

V roce 2018 jsme se zapojili do programu Integrace romské menšiny 2018, v jehož rámci nám MŠMT poskytlo dotaci ve výši 109.200 Kč. Tuto dotaci bylo možné použít na osobní náklady doučovatelů a zakoupení vybavení, jako je např. notebook, psací potřeby, vyučovací pomůcky atd. Projekt také podpořil JMK finanční částkou 30.000 Kč a nadace Výbor dobré vůle Olgy Havlové.
V roce 2019 jsme se opět přihlásili do programu Integrace romské menšiny 2019. Poskytovatel dotace MŠMT podpořilo projekt Spolu to zvládneme 2019 částkou 203.560 Kč. Tato částka společně s poskytnutou dotací JMK ve výši 22.000 Kč tvořila 70 % celkových nákladů projektu, zbývající část byla hrazena z vlastních zdrojů. Dotace z JMK byla použila na dofinancování neinvestičních výdajů, tzn. na nákup počítačové techniky, projektoru, plátna a výukových pomůcek.
Nakoupenou počítačovou techniku jsme tak mohli využít k rozšíření výukových předmětů o výpočetní techniku. Kromě základních předmětů, které nadále děti doučujeme, jsme v roce 2019 přidali výpočetní techniku. Děti tak měly možnost naučit se základy práce s PC (Word, internet).

Děti jsme motivovaly k tomu, že PC zde není jen pro hry a sociální sítě, ale také i na přípravu domácích úkolů do školy.
Nejen děti, ale i rodiče, přivítali rozšíření výukových předmětů o výpočetní techniku, ke které mají děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ztížený přístup. Během roku 2019 jsme vypozorovali zlepšení školního prospěchu u těchto dětí a zvýšení jejich sebejistoty.

Projekt Be he change

Centrum společného zájmu se v roce 2019 stala partnerskou organizací v mezinárodním projektu s názvem „Be the change“ v programu Youth Exchange (Výměnný pobyt mládeže) který je zaměřený na podporu podnikání mezi mladými Erasmus+.

Výměna mládeže proběhla v Bulharsku – Veliko, Tarnovo, který je označován jako kulturní a duchovní město Bulharska), a to v termínu od 25. 10. 2019 do 3. 11. 2019. Během tohoto pobytu se 40 mladých lidí a 8 vedoucích skupin z Bulharska, Albánie, Belgie, Česka, Maďarska, Severní Makedonie, Rumunska a Srbska seznámilo s konceptem podnikání, rozvíjením podnikatelského nápadu, založením podniku a sdílením vlastních zkušeností a znalostí o tom, co nejlépe funguje při zakládání firem, a jak se stát podnikatelem v romských komunitách nebo na okraji společnosti.
Centrum společného zájmu umožnilo 5 zájemcům z řad studentů VŠ a z posledních ročníků SŠ, kteří mají alespoň základy angličtiny, s projektu účastnit. Veškeré náklady jako cestovné, ubytování a strava byly účastníkům plně hrazeny!

Jako partnerská organizace jsme na Youth Exchange v Bulharsku, které je zaměřené na podporu mladých ambiciozních Romů, kteří přemýšlí o podnikání a svém vlastním byznysu. Dnes například prezentovali ve smíšených skupinách svůj business plan, rozpočet, funding, strategii prodeje a marketingu na velmi slušné úrovni. Celkem je tu zastoupeno 8 zemí EU včetně skupiny z ČR. V Bulharsku jsem poprvé a musím říci, že Evropa má velké rozdíly týkající se životní úrovně lidí. Jakoby se tu v 90 letech zastavil čas. Bulhaři jsou dle mého také velmi nacionální, což se také odráží ke společenskému postavení Romů v této zemi. Z toho co jsem tu během 10 dní viděl, je pro mě život místních Romů na mnohem nižší životní úrovni než je tomu u nás. I přesto musím říci, že jsou zde aktivní Romové mnohem houževnatější a vytváří přínosné věci. Jako příklad dobré praxe uvedu romského Kováře Slavča, který vyrábí nože a jako jeden z mála místních Romů si i po pádu komunismu (1989) udržel své řemeslo, které ho dodnes živí! Dále Center Amelipe (lokální Romská organizace) má velmi dobré výsledky, spolupracuje s více než 200 základními školami (výuka romské kultury a historie) má více než 100 zaměstnanců a roční rozpočet 1 milion Eur. V samotném managementu organizace jsou Romové, což odráží jejich fokus zaměřující se na skutečné potřeby Romů ve společnosti. Měnit výuku na školách v kontextu romské menšiny jako plnohodnotné součástí většinové společnosti je přesně to, co vede k většímu porozumění a lepším mezilidským vztahům. U nás doma mě takto úspěšné romské organizace velmi chybí. Naopak v mnohých případech působíme v pro-romských velkých organizací na řadových místech z nichž nemáme možnost udávat potřebný směr pro naše komunity a rodiny! Úspěch Amalipe můžeme vnímat jako inspiraci pro naší práci v ČR. #Bethechange #CenterAmalipe #CCI #Balkanyouthactivism